Page 2 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 2

MỤC LỤC


    MỤC LỤC ............................................................................................................................................................. 2


    LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................................................................... 6


    PHẦN I: THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG ....................................................................................................... 7


    QUI MÔ THỊ TRƯỜNG ............................................................................................................................................. 7
    THỤY ĐIỂN .............................................................................................................................................................. 7
    ĐAN MẠCH.............................................................................................................................................................. 9
    PHẦN LAN ............................................................................................................................................................... 9
    NA UY ................................................................................................................................................................... 10
    XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG...................................................................................................................................... 10
    CÁC SẢN PHẨM TƯƠI, CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC TRỒNG TRONG NƯỚC ............................ 11
    CÁC SẢN PHẨM AN TOÀN ...................................................................................................................................... 11
    CÁC SẢN PHẨM HỮU CƠ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG .................................................... 11
    CÁC ĐẶC SẢN VÀ SẢN PHẨM MỚI LẠ ..................................................................................................................... 12
    CÁC SẢN PHẨM TIỆN LỢI ....................................................................................................................................... 13
    KHUYẾN CÁO CỦA TỔ CHỨC Y TẾ ........................................................................................................................ 13
    PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG .................................................................................................................................... 13
    BÁN LẺ THỰC PHẨM .............................................................................................................................................. 13
    DỊCH VỤ ĂN UỐNG................................................................................................................................................. 14
    SẢN XUẤT THỰC PHẨM ......................................................................................................................................... 14


    PHẦN II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ..................................................................... 16


    TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ........................................................................................................................................... 16
    TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU ....................................................................................................................................... 16
    TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU ....................................................................................................................................... 16
    CÁC NHÀ CUNG CẤP CHÍNH ................................................................................................................................. 16
    THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THEO NƯỚC ............................................................................................................... 17
    THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỤY ĐIỂN .................................................................................................................. 17
    THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐAN MẠCH .................................................................................................................. 21
                             2
   1   2   3   4   5   6   7