Page 3 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 3

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU PHẦN LAN .................................................................................................................... 23
    THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU NA UY .......................................................................................................................... 25


    PHẦN III: KÊNH PHÂN PHỐI ........................................................................................................................ 27


    CÁC KÊNH PHÂN PHỐI CHÍNH ............................................................................................................................. 27
    CÁC TẬP ĐOÀN BÁN LẺ LỚN .................................................................................................................................. 27
    CÁC DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN, NHẬP KHẨU ....................................................................................................... 28
    CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM ........................................................................................................ 29
    KÊNH PHÂN PHỐI Ở THỤY ĐIỂN ......................................................................................................................... 30
    KÊNH PHÂN PHỐI Ở ĐAN MẠCH ......................................................................................................................... 32
    KÊNH PHÂN PHỐI Ở PHẦN LAN ........................................................................................................................... 32
    KÊNH PHÂN PHỐI Ở NA UY ................................................................................................................................. 34


    PHẦN IV: CÁC QUI ĐỊNH NHẬP KHẨU ..................................................................................................... 36


    THUẾ ..................................................................................................................................................................... 36
    EU (THỤY ĐIỂN, ĐAN MẠCH, VÀ PHẦN LAN)...................................................................................................... 36
    NA UY ................................................................................................................................................................... 37
    QUI ĐỊNH NHẬP KHẨU .......................................................................................................................................... 37
    TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG .............................................................................................................................. 38
    KIỂM DỊCH THỰC VẬT ........................................................................................................................................... 39
    VỆ SINH VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ........................................................................................................................ 40
    TIÊU CHUẨN TIẾP THỊ ............................................................................................................................................ 41
    PHÂN LOẠI VÀ ĐÓNG GÓI ...................................................................................................................................... 41
    NHÃN THỰC PHẨM ................................................................................................................................................ 42
    SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GIEN...................................................................................................................................... 43
    SẢN PHẨM MỚI LẠ ................................................................................................................................................. 43
    SẢN PHẨM HỮU CƠ ................................................................................................................................................ 43
    YÊU CẦU BỔ SUNG ................................................................................................................................................ 44
    CÁC LƯU Ý KHÁC KHI XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ................................................................................................. 45
    GIÁ CẢ ................................................................................................................................................................... 45
    ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN ................................................................................................................................... 46
    TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG ........................................................................................................................................ 47

                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8