Page 5 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 5

BẢNG 13: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG RAU VỚI PHẦN LAN NĂM 2019 .................................................................................................... 50
    BẢNG 14: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG HOA QUẢ VỚI PHẦN LAN NĂM 2019 ............................................................................................. 51
    BẢNG 15: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG RAU VỚI NA UY NĂM 2019 ......................................................................................................... 52
    BẢNG 16: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG HOA QUẢ VỚI NA UY NĂM 2019 .................................................................................................. 53
    DANH SÁCH BIỂU ĐỒ

    BIỂU ĐỒ 1: MỨC TIÊU THỤ RAU TƯƠI CỦA THỤY ĐIỂN TỪ NĂM 1960-2018 ........................................................................................... 8
    BIỂU ĐỒ 2: NHẬP KHẨU CAM CỦA THỤY ĐIỂN................................................................................................................................... 18
    BIỂU ĐỒ 3: THỊ PHẦN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN BÁN LẺ LỚN TẠI THỤY ĐIỂN ................................................................................................... 31
    BIỂU ĐỒ 4: THỊ PHẦN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN BÁN LẺ LỚN TẠI PHẦN LAN .................................................................................................... 33
    BIỂU ĐỒ 5: THỊ PHẦN CỦA CÁC TẬP ĐOÀN BÁN LẺ LỚN TẠI NA UY ......................................................................................................... 35

                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10