Page 4 - Thị trường rau quả tươi Bắc Âu
P. 4

PHẦN V: THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM .................................................................................................... 48


    TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM KHU VỰC BẮC ÂU .............................................................................. 48
    THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ................................................................................................................................... 53
    THUẬN LỢI ............................................................................................................................................................ 54
    KHÓ KHĂN............................................................................................................................................................. 54
    GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................................................................... 55
    PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÁCH .......................................................................................................................... 55
    TUÂN THỦ CÁC QUI ĐỊNH BẮT BUỘC CỦA THỊ TRƯỜNG ........................................................................................ 55
    ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG ......................................................................................................................... 55
    XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ....................................................... 56


    PHẦN VI: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU RAU QUẢ KHU VỰC BẮC ÂU ........ 57


    DOANH NGHIỆP THỤY ĐIỂN ................................................................................................................................ 57
    DOANH NGHIỆP ĐAN MẠCH ................................................................................................................................ 57
    DOANH NGHIỆP PHẦN LAN ................................................................................................................................. 58
    DOANH NGHIỆP NA UY ........................................................................................................................................ 58


    TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................................................. 60

    DANH SÁCH BẢNG

    BẢNG 1: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU RAU TƯƠI CỦA THỤY ĐIỂN ................................................................................................................ 19
    BẢNG 2: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HOA QUẢ CỦA THỤY ĐIỂN ................................................................................................................. 20
    BẢNG 3: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU RAU TƯƠI CỦA ĐAN MẠCH ............................................................................................................... 21
    BẢNG 4: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HOA QUẢ CỦA ĐAN MẠCH ................................................................................................................ 22
    BẢNG 5: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU RAU CỦA PHẦN LAN ......................................................................................................................... 23
    BẢNG 6: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HOA QUẢ CỦA PHẦN LAN .................................................................................................................. 24
    BẢNG 7: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU RAU CỦA NA UY .............................................................................................................................. 25
    BẢNG 8: TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HOA QUẢ CỦA NA UY ....................................................................................................................... 26
    BẢNG 9: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG RAU VỚI THỤY ĐIỂN NĂM 2019 ..................................................................................................... 48
    BẢNG 10: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG HOA QUẢ VỚI THỤY ĐIỂN NĂM 2019 ............................................................................................ 49
    BẢNG 11: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG RAU VỚI ĐAN MẠCH NĂM 2019 .................................................................................................. 49
    BẢNG 12: THƯƠNG MẠI MẶT HÀNG HOA QUẢ VỚI ĐAN MẠCH NĂM 2019 ........................................................................................... 50
                             4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9