Các hình thức bảo vệ sở hữu trí tuệ quan trọng nhất ở Đan Mạch là bằng sáng chế, mô hình tiện ích, bản quyền, thiết kế và thương hiệu. Bí mật thương mại cũng được bảo vệ, nhưng nói chung không được coi là một hình thức sở hữu trí tuệ theo luật pháp Đan Mạch (trái với thông lệ pháp lý ở nhiều quốc gia khác).

Hệ thống pháp luật của Đan Mạch dựa trên hệ thống luật dân sự. Pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của Đan Mạch được dựa trên sự hợp tác khá chặt chẽ giữa các quốc gia Bắc Âu khác. Do đó, án lệ từ các quốc gia Bắc Âu khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đã đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống luật về quyền sở hữu trí tuệ của Đan Mạch trong nhiều năm.

Bằng sáng chế

Đan Mạch tham gia một số Hiệp ước và Điều ước quốc tế liên quan đến bằng sáng chế như Hiệp ước Hợp tác sáng chế, Hiệp ước Luật sáng chế và Công ước Bằng sáng chế châu Âu. Đan Mạch cũng đã quyết định tham gia hệ thống Tòa án sáng chế thống nhất châu Âu.

Muốn được bảo hộ bằng sáng chế tại Đan Mạch, có thể nộp đơn trực tiếp cho Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế của Đan Mạch hoặc đăng ký bằng sáng chế quốc tế theo các Hiệp ước, Điều ước mà Đan Mạch đã tham gia, hoặc đăng ký tại Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu.

Theo Đạo luật Bằng sáng chế của Đan Mạch, bảo hộ sáng chế sẽ được cấp cho tất cả các phát minh mới, có tính sáng tạo, và dễ được ứng dụng trong công nghiệp. Bằng sáng chế được cấp cho các phát minh trong tất cả các lĩnh vực công nghệ và có thể được cấp cho các sản phẩm, bộ phận, và ứng dụng.

Bảo hộ sáng chế có thời hạn tối đa là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký.

Mô hình tiện ích

Các mô hình tiện ích có thể được đăng ký tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu thương mại Đan Mạch. Một sáng tạo phải mới, khác biệt rõ ràng với bất kỳ đăng ký nào trước đó, và có thể áp dụng trong công nghiệp. Các mô hình tiện ích có thể được đăng ký cho các sản phẩm, bộ phận, và ứng dụng.

Việc bảo hộ mô hình tiện ích tối đa là 10 năm, kể từ ngày nộp đơn đăng ký, kể từ ngày nộp đơn đăng ký mô hình tiện ích.

Nhãn hiệu thương mại

Nhãn hiệu thương mại được bảo hộ tại Đan Mạch nếu được đăng ký tại Đan Mạch, tại EU, hay đăng ký bảo hộ quốc tế tại các nước tham gia Nghị định thư Madrid.

Đạo luật Nhãn hiệu Thương mại của Đan Mạch có một số thay đổi quan trọng trong đó thực hiện các quy định của Chỉ thị (EU) 2015/2436. Các quy tắc mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, liên quan đến việc đăng ký các loại nhãn hiệu không có điều kiện (nghĩa là nhãn hiệu âm thanh hoặc chuyển động), các quy tắc hiện hành về việc thiết lập quyền thương hiệu chưa đăng ký và một số thay đổi thủ tục đối với quá trình đăng ký.

Thiết kế

Một thiết kế được bảo hộ tại Đan Mạch nếu được đăng ký tại Đan Mạch, tại EU, đăng ký quốc tế tại các nước thành viên của Thỏa thuận Hague.

Bản quyền

Bản quyền không cần phải đăng ký ở Đan Mạch. Đạo luật Bản quyền Đan Mạch qui định việc bảo hộ các tác phẩm văn học, âm nhạc, phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật như nhiếp ảnh, kiến trúc và nghệ thuật trang trí, chương trình máy tính (phần mềm).

Theo Đạo luật Bản quyền của Đan Mạch, chính người khởi tạo tác phẩm giữ bản quyền cho tác phẩm đó. So với việc bảo vệ bản quyền ở các quốc gia khác, Đạo luật Bản quyền của Đan Mạch có một số điều khoản bắt buộc bảo vệ bản quyền cho người khởi tạo liên quan đến các thỏa thuận về chuyển nhượng bản quyền. Việc bảo vệ bản quyền kéo dài từ ngày tạo ra tác phẩm cho đến 70 năm sau cái chết của người giữ bản quyền.

Bí mật thương mại

Liên quan đến bí mật thương mại, Nghị viện và Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị về bảo vệ bí mật thương mại vào tháng 5 năm 2016. Mục tiêu của chỉ thị là đảm bảo các quy tắc về bí mật thương mại được hài hòa và tăng cường trên toàn Liên minh châu Âu thông qua các quy tắc quốc gia thống nhất về việc mua lại, sử dụng và tiết lộ bất hợp pháp các bí mật thương mại. Qui định của EU đã được thực hiện ở Đan Mạch trong một đạo luật mới về bí mật thương mại, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6 năm 2018.

Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Thương mại Đan Mạch là cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Liên hệ:

Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Alle 81, DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 4350 8000
Fax: +45 4350 8001
[email protected]