Ngày 14/4/2021, Ủy ban Châu Âu đã ban hành Quy định (EU) 2021/608 sửa đổi thực hiện Quy định (EU) 2019/1793 về việc gia tăng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với một số hàng hóa nhất định từ một số nước thứ ba nhập khẩu vào EU thực hiện Quy định (EU) 2017/625 và (EC) 178/2002 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Cụ thể:

  • Điều 11 – Chứng nhận chính thức: mỗi lô hàng thực phẩm và thức ăn chăn nuôi được liệt kê trong phụ lục II phải kèm theo một giấy chứng nhận chính thức theo mẫu quy định của phụ lục IV của Quy định này.
  • Chứng nhận chính thức phải tuân theo các yêu cầu về cơ quan có thẩm quyền của nước thứ ba cấp, mã nhận dạng, chữ ký của cán bộ nhận dạng và con dấu chính thức, ngôn ngữ của giấy chứng nhận, màu sắc của chữ ký và con dấu, thời gian của giấy chứng nhận không quá 4 tháng kể từ ngày cấp, nhưng trong mọi trường hợp không quá 6 tháng kể từ ngày có kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm…
  • Phụ lục I – Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi không có nguồn gốc động vật từ một số nước thứ ba chịu sự tăng cường kiểm tra tạm thời của biện pháp kiểm soát chính thức tại các chốt kiểm soát biên giới. Theo đó, Việt Nam chịu sự kiểm soát về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với lá rau mùi, húng quế, cây bạc hà tươi hoặc ướp lạnh; đậu bắp ướp lạnh hoặc đông lạnh, ớt thuộc loài Capsicum (trừ ớt ngọt) ướp lạnh hoặc đông lạnh.
  • Phụ lục II – Thực phẩm và thức ăn chăn nuôi từ các nước thứ ba phải tuân theo các điều kiện đặc biệt khi hàng hóa vào EU do nguy cơ ô nhiễm bởi mycotoxin, bao gồm aflatoxin, dư lượng thuốc trừ sâu, pentachlorophenol và dioxin, và ô nhiễm vi sinh. Theo đó, Việt Nam chịu sự kiểm soát về dư lượng thuốc trừ sâu đối với thanh long tươi hoặc ướp lạnh.

Quy định (EU) 2021/608  áp dụng từ ngày 21/4/2021.