Ngày 24/3/2021, EU ban hành quy định (EU) 2021/405 đưa ra danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU đối với một số động vật và hàng hóa nhất định dành cho tiêu dùng của con người của theo quy định (EU) 2017/625 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu. Theo đó, một số động vật và hàng hóa nhất định của Việt Nam được phép nhập cảnh vào EU, theo:

  • Phụ lục VIII – Danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU đối với các lô hàng nhuyễn thể hai mảnh sống, ướp lạnh, đông lạnh hoặc đã qua chế biến, động vật da gai, động vật sống đuôi, động vật chân bụng theo Điều 12 của Quy định.
  • Phụ lục IX – Danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU các lô hàng thủy sản nhất định theo Điều 13, 18, 19, 20, 22 và 25 của Quy định.
  • Phụ lục XI – Danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU các lô hàng là chân ếch và ốc theo Điều 17 của Quy định.
  • Phụ lục XIV – Danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU các lô hàng là thịt các loài bò sát theo Điều 23 của Quy định.
  • Phụ lục XV – Danh sách các nước thứ ba hoặc khu vực được phép nhập cảnh vào EU các lô hàng là thịt các côn trùng theo Điều 24 của Quy định.

Quy định (EU) 2021/405 áp dụng kể từ ngày 21/4/2021.