Một doanh nghiệp tại Thuỵ Điển cần nhập khẩu gạo. Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin liên hệ với Thương vụ trước ngày 31/1/2020.